Kunstterapi Utdannelse

- Trening i Kreativ Utvikling er den viktige modul 1 av utdanningen i Kunstterapi og mindfullness.

-Treningen er også for deg som kun ønsker et år med kompetansehevning i kreativitet, kommunikasjon, indre arbeid og mindfullness.

- Du melder deg på hver utdannelses-modul individuelt og binder deg kun for en modul av gangen.

 

Skjermbilde 2024-02-25 kl. 14.48.38


Utdannelsen er på 4 moduler:

1. Trening i Kreativ Utvikling: 1 års intensiv trening med start juli 2024: Basis modul.

2. Kreativ Individuasjon:  9 måneders personlig fordypning med start november 2025

3. Kreativitet som psykoterapeutisk kompetanse:  9 måneders integrasjon og praksis. Start november 2026

4. Enkeltstående valgfrie kurs eller individuell veiledning, online eller fysiske ved IKU.

Utdanningens formål
Utdanningens formål er å gi erfaring, kunnskap og selvtillit til å arbeide med kreative, kunstterapeutiske og meditative metoder innenfor ulike fagområder.

I utdanningen legges det vekt på å erkjenne individuelle evner og ferdigheter. Vi er opptatt av at den enkelte elev skal utvikle tillit og mot til å utfolde egen skaperkraft og glede, samt trygghet til å tillate det kreative lyttende nærvær i hverdagen.

Hvem velger utdanningen?
Motivasjonen for å følge et kunstterapi og mindfullness skolerings forløp kan være mange:

• Å ville skolere seg som kunstterapeut og mindfulness instruktør eller komplementere sin terapeut kompetanse. 
• Et ønske om i større grad å utfolde egne ressurser i eget liv og karriere,.
• En søken etter mening og dypere erkjennelse av hvem man er og hvilke veivalg som er avgjørende for et godt liv. 
• Omskolering og reorientering i arbeidslivet som følge av sykdom og utbrenthet.
• Kunstnere med ønske om fordypning og integrasjon av kreativitetens potensiale fra et dybdepsykologisk perspektiv.

Hvordan kan utdanningen benyttes?
Metodene elevene trenes i kan brukes på mange nivåer. De kan benyttes i alt fra terapeutisk arbeid til ledelses arbeid, coaching, undervisning og kreativ utfoldelse. Metodene kan benyttes i individuelt-, par- eller gruppe-prosesser. Kunstterapi og kreativ utvikling brukes i individuelt tilpassede former med mennesker i alle aldre, arbeidssituasjoner og livssituasjoner.

Våre studenter har brukt kunstterapi i alt fra kreative grupper med flyktninger, coaching, undervisning, teater, kreativ utfoldende lek med eldre eller barn, i organisasjoner og psykoterapeutiske forløp i behandlingsinstitusjoner eller privat praksis.

Som kunstterapeut  og mindfulness instruktør kan du også rette deg mot å bruke din kompetanse i et kommunikasjon og utviklings perspektiv. Det innebærer undervisning på et lettere nivå hvor det er selve kreativiteten i utfoldelse som har fokus, og hvor arbeidet primært henvender seg til erkjennelse av ressurser, glede og innsikt. 


Mange ulike formål, men felles er det som ligger til grunn; et ønske om å bidra til å oppdage og fordype tilgangen til uvurderlige ressurser som finnes i alle mennesker.


heart-762564_1920


Tre sentrale aspekt utdypes i utdannings forløpets 3.moduler
1. Selvutviklings perspektivet, hvor det handler om å erfare og utfolde nye områder av personligheten. Det kan være å utfolde resurser som en knyttet til kommunikasjon, utviklingsprosesser, kreativitet, unike evner, glede, sanselighet og intuisjon. Modul 1 har hovedfokus på kreativ kommunikasjon, selvutvikling og kreativ utfoldelse, samt mindfullness.

2. Det terapeutiske området, henviser til arbeid med biografiske sår og traumatiske opplevelser. Integrert i dette vil det være en gjennomgående rød tråd som fokuserer og reetablerer tilgang til og integrativ bruk av medfødte resurser og ervervede talent, samt bevisstgjøring på premissene for å føle seg trygg nok i forskjellige situasjoner og omgivelser.
Modul 2 har hovedfokus på jungiansk kunstterapi, sjokk-traumeterapi , tilknytningsteorier, mindfullness øvelser med kreativitet og lek som sentrale nøkler.

3. Den spirituelle søken eller meningsaspektet i livet, hvor fokus er den iboende søken etter mening, forbindelse og retning for det dypeste i vår eksistens. Vår undervisning retter seg ikke mot en spesifikk religiøs tradisjon, men mot det dypeste som er felles for alle spirituelle tradisjoner; kjærligheten og medfølelsens kraft, bevissthetens våkne klarhet, sinnets kreative strøm, kroppens sanselige nærvær, seksualitetens potensiale og åndedrettet som forbinder oss med alt levende.

Alle tre aspekter er inkludert i undervisningen på de fire modulene, men utdanningens tyngde legges primært på de to første aspektene. Det trenes på å adskille og forstå hvilke områder som berøres i den prosessorienterte undervisningen. 
 
En prosessorientert utdanning
Utdanningsprosessen tar utgangspunkt i elevens livserfaring og historie. Vår grunnholdning er; at når vi skal veilede andre mennesker i deres sårbare tema, skal vi være rimelig trygge i våre egne temaer. Derfor legger vi opp til at en del av utdanningsprosessen fungerer som en «dreieskive» hvor elevene trenes i forskjellige kunstterapeutiske metoder gjennom selv å dykke ned i og jobbe med egen biografi i et nåtidig perspektiv, slik at det er mulig å vikle seg ut av selvdestruktiv adferd og etablere større tilgang til å bruke egne ressurser og talenter. Formålet med dette er også å utdanne følefunksjonen slik at den enkelte har en mer balansert tilgang til bevissthetens fire hovedfunksjoner, slik Jung beskriver: tenkning, følefunksjonen, intuisjon og det kreative-sanselige.  


Vår prosessorienterte undervisning er tilrettelagt slik at elevene gjennom erfaring og i samspill med undervisning og faglitteratur, etablerer en solid forståelse av  jungiansk psykologi, nyere nevropsykologiske metoder, mindfullness og den østlige viten om energisystemet som et fler-dimensjonert veikart i et kreativt psykoterapeutisk fag.
Modul 3 har hovedfokus på praktisk trening som kunstterapeut, individuelle prosesser og faglig fordypning.


Det teoretiske fundamentet er den Jungianske psykologi og livsholdning.  
Sentralt er erfaring med og forståelse av de tre viktigste arketypene: Skyggen, Anima/Animus og Selvet:

• Skyggen henviser til det som ligger i skyggen av jeget, det vil si det fortrengte og ulevde. Det kan være intense opplevelser, eller uttrykk og evner som ble avvist tidlig i livet

• Anima & Animus viser til den motsattkjønnede psykologi. Med det forstås at mannen har en kvinnelig side og kvinnen en mannlig side. Begge aspekter komplementerer personligheten. 

• Selvet henviser til helheten og visdomsperspektivet i den menneskelige bevissthet. 

Den pedagogiske struktur er tilrettelagt slik at den enkelte elev igjennom egen erfaring med prosess arbeid etablerer en nyansert forståelse av sentral terminologi og teori i Jungiansk psykologi og andre moderne terapeutiske retninger som inngår i pensum. Det undervises i jungianske begreper som arketyper, det personlige og kollektivt ubevisste, psykens struktur samt dybdepsykologiske erfaringer rundt traumer og sjokkopplevelser. Vi vektlegger av elevene skal integrere en forståelse av begrepene gjennom egen erfaring i undervisnings forløpet.

Treningen foregår både individuelt og i grupper. Metodene som benyttes er hentet fra  jungiansk og moderne psykoterapi med fokus på sentrale arketyper, eventyr, myter, overførings mekanismer, tilknytningsteorier. Arbeid og forståelse av drømmer, symbol, aktiv imaginasjon, meditative metoder , psykologisk alkymi, kroppssegment/chakra-orientering, bevegelses terapi, energi-øvelser og balanserende qigong/yoga og somaticbodywork. 

Empati og etisk holdning
En av fruktene i et prosessorientert arbeid er at hjerte kvalitetene utfolder seg i livet, gjennom evnen til økt empatisk tilstedeværelse. Det er også viktig at de indre erfaringer munner ut i en livs berikende væren og gjøren. Det vil si at det er ikke nok med den enkeltes forståelse av hva som beveger seg i egen psykisk virkelighet, en større indre kontakt og helhets orientering trenger også å vokse ut i en bedre kommunikasjon med andre og i nærvær og kontakt til hverdagens mange muligheter og utfordringer.


Empatistjernen, Femkanten og Hjertets intelligens
Jes Bertelsen i Danmark har utviklet en pedagogikk om Empatistjernen, Femkanten og Hjertets intelligens. Ved siden av Jungs tenkning, bygger utdanningen også på denne pedagogikken som handler om å trene en fordypet indre kontakt, hvor nærvær i kropp, pust, hjerte, det kreative og selve bevisstheten danner grunnlaget for meningsfulle møter på alle nivå i livet. 

Les mere i Et essay om indre frihed, Jes Bertelsen og www.vækstcenterets.dk

Se Video om Femkanten

FEMKANTEN_031219_HELHED_AUTENCITET_pile_LYS-01

Meditasjon og Mindfulness
Undervisningen i meditasjon har til hensikt å etablere et større nærvær i livet, både i arbeid og hverdagsliv. På samlingene starter vi hver dag med 25 minutter meditasjon. Dagen avsluttes ofte med 5-15 minutter meditasjon og indre øvelser.

Dette er enkle og åpne mindfullness øvelser og visualiseringer som baseres på forholdet til og oppmerksomheten på; kroppen, bioenergien, pusten, det empatiske, den kreative impuls og selve våkenheten eller det nøytrale nærvær og vitne funksjonen. Du lærer å undervise i mindfullness øvelser både individuelt og i grupper. Bob Moores energi og kropps-orienterte visualiseringer vil integreres i undervisningen gjennom hele året. Denne delen av meditasjons undervisningen gir blant annet erfaring og forståelse av fargenes virkning på oss fra en meditativ vinkel.

Medier
I utdanningen benyttes det ulike kreative medier som: papir, tegning, maling, skriving, fotografi, naturmaterialer, tekstil, garn, lyd og rytmer . Disse fungerer som  kreative hjelpemidler til å uttrykke, oppdage og støtte den enkelte i sin prosess.

Kunstterapi som spesialkompetanse i ditt yrke.
Våre elever kommer fra et bredt yrkes lag. Fellesnevneren er at alle kommer med seg selv og sin historie. Vårt mål er å gi en grunnkompetanse i kunstterapi på lik linje med de gamle håndverks tradisjonene; eleven trenes i å integrere og håndtere metodene slik som hånden kan med et kjent redskap i arbeid med forskjellige materialer.

PRIS OVERSIKT:
Modul 1: DKK 25.900,- OBS: Spesialpris ved deltakelse på Kreativ Flyt.
Modul 2: DKK 25.000,-
Modul 3: DKK 22.000,-
Modul 4: Fra DKK 7000,- -10.000,- (Individuelle kurs og veiledning)
Diplomering DKK 6000,-

Ta kontakt for gratis uforpliktende samtale om hvordan du kan bygge kompetanse med vår utdanning i Kunstterapi. kontakt@ikreativudvikling.dk

Bli med på KREATIV FLYT  vårt online introduksjonskurs. Eller les mere om Trening i Kreativ Utvikling.

Institut for Kreativ Udvikling
Silje - Deltaker på Trening i Kreativ Utvikling kull 1

“Trening i Kreativ Utvikling har gitt meg mer tro på meg selv og egne ressurser.
Jeg synes det viktigste for meg var å tørre å åpne seg opp for meg selv og andre og det å dele utrykk med hverandre i sårbare situasjoner. Å jobbe med drømmer, mitt indre barn og mitt eget selvbilde har vært viktig for meg under treningen.
Jeg føler jeg har hatt en god selvutvikling gjennom dette året. Jeg er mer trygg på meg selv og har også lært meg gode metoder om hvordan jeg kan jobbe kreativt med vanskelige ting. Jeg har nå etter året hos dere hatt min første separat utstilling som ble veldig bra mottatt. Solgte 11 bilder på vernissasjen. Hadde jeg aldri våget for et år siden. Tusen takk for et lærerikt og bra år sammen med dere.”

Deltaker på Trening i Kreativ Utvikling kull 1

Institut for Kreativ Udvikling
Deltaker på Trening i Kreativ Utvikling kull 1

“Jeg opplever en større bevissthet rundt mitt eget vesen og en trygghet i hvem jeg er, og min rett til å være det i forhold til andre. En vedvarende oppmerksomhet på mine egne grenser og hva som er riktig for meg uavhengig av andres mening har bidratt til denne tryggheten. En større tillit (og nysgjerrighet på) til egne ressurser og hva jeg kan bringe av verdi ut i verden. Det har ført til at jeg i større grad står for mine egne valg og stoler mer på meg selv, jeg er ikke så avhengig av hva andre mener men finner min egen trygghet i hva jeg faktisk selv ønsker.

Som kunstner har treningen gitt meg større tillit til det kunstneriske, at det er et språk som kommer fra et sted, et sted som har betydning ut over en selv som person. At det kunstneriske er en formidling av dyp erfaring og at denne erfaringen er noe som er viktig å kommunisere ut til andre fordi det kan støtte deres erkjennelser på et dypere og mer ubevisst plan.

Treningen har gitt meg økt bevissthet og fokus rundt egne prosesser. Den har gitt meg mange hjelpemidler og verktøy som jeg kan fortsette å bruke i min individuelle praksis fremover.
Meditasjon/healing øvelsene har vært en ny erfaring for meg og disse vil jeg fortsette med fremover. Der har oppstått veldig overraskende bilder og impulser i meditasjonen, som noe som henger sammen med drømmearbeidet som jeg gjør regelmessig. Jeg føler at der har skjedd mye healing gjennom øvelsene og at dette på en mild måte har myknet opp ganske stivnete mønstre i sinnet, og gitt meg adgang til dypere erkjennelser. Så for meg har healing meditasjonen sammen med arbeidet med drømmer vært den mest effektive måten å komme i kontakt med det ubevisste.”

Institut for Kreativ Udvikling
Kari - Kunstterapi Utdannelse

“Hva er den største forandringen, som utdannelsen i kunstterapi har gitt deg?
Det å avdekke livsmønstre som var begrensende for meg, forstå betydningen av barndommens opplevelser og "barnesår", og den innvirkning disse har gjennom livet. Gi slipp på det som ikke kan endres og ta eierskap over min egen historie. Det å bli kjent med skyggesidene mine. Drømmenes betydning, lære å tolke og forstå hva de forteller - hvor jeg befinner meg i meg selv... Og ikke minst det å bli kjent med min kreativitet, og tro på meg selv.

Hva synes du har vært det viktigste for deg i utdannelsen i kunstterapi?
Det var en viktig del av utdannelsen å få bearbeide sår fra barndom og forsones med den. Det var en viktig del av selvutviklingsprosessen. Det å kjenne på den gode fellesskapsfølelsen, jeg var ikke alene, og hvor det var trygt å løfte frem livshendelser og vise sårbarhet. Ingenting var for lite eller for stort til å løfte frem i lyset. Alle følelser kunne få utløp, og det uten å kjenne på skamfølelse. Etter hvert ble det viktig med fokus på ressursene i meg, og bli kjent med dem, det å tro på meg selv og mine muligheter.

Hva annet har vært viktig med utdannelsen i kunstterapi?
Meditasjonspraksisen Energiøvelser Kroppsbevissthet ”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
Brit - Kunstterapi Utdannelse

“Hva er den største forandringen, som utdannelsen i kunstterapi har gitt deg?
Å stå opp for meg selg, være tryggere på at den jeg er er bra nok. Lytte til hjertet , og at for å ta vare på meg selv må jeg " kutte ut" noen, sjøl om det oppleves smertefullt

Hva synes du har vært det viktigste for deg i utdannelsen i kunstterapi?
Det viktigste var å lære/ og å klare å ta til meg det lille barnet. Ta vare på det, være god mot den lille jenta. Lytte til hjertet, kjenne etter hva som riktig for meg.

Hva annet har vært viktig med utdannelsen i kunstterapi
Være i en sammenheng der alle vi som var der ville hverandre godt. Gruppeprosessen .Vi var en del av hverandres liv. . Å etter hvert skjønne mer av alkimprosessen.,å jobbe med min egen kolbe, male bildet mitt . Å skjønne at jeg var ganske barnslig, glad i å leke. ”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
Anne Berit - Kunstterapi Utdannelse

“Hva er den største forandringen, som utdannelsen i kunstterapi har gitt deg?
Meir kjent med meg sjølv. Meir aksept for det eg ikkje får gjort noko med. Meir trygg når "traumeopplevingane" kjem fordi eg har sett på dei så mange gonger og skjønnar meir av reaksjonane. Lært meg å sjå dei mønstra som ikkje er gode for meg, slik at eg ikkje sitt så fast i dei lenger.

Hva synes du har vært det viktigste for deg i utdannelsen i kunstterapi?
Akseptere og bli meir glad i meg sjølv. Finne kreativiteten og leiken min. Bli tryggare i meg sjølv og i møte med relasjonar.

Hva annet har vært viktig med utdannelsen i kunstterapi?
God veilederar gjennom eit langt løp. Står meir på egne bein og rommar meg sjølv betre. Brukar mindre ressursar fordi eg strevar mindre. ”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
Jorunn - Kunstterapi Utdannelse

“Hva synes du har vært det viktigste for deg i utdannelsen i kunstterapi?
Det er jo så uendelig mye, utdannelsen vil prege meg for livet. Veldig vanskelig å sette ord på noe spesifikt, det er helheten og hvor fantastisk dere har sydd det hele sammen ved bruk av alle de ulike verktøy og metoder, som gjør det så helhetlig. Tror likevel det må bli meditasjon og energiøvelser, musikk og bevegelse, og deretter kreative uttrykk med akryl og pensel. Men samtidig er malingen også det viktigste, men for meg det vanskeligste, da den er en avkoding som snakker sant. Konklusjonen: DET HELHETLIGE GJORDE DET UNIKT.

Jobbing med drømmer var viktig. Oppbygging med tema/innhold var meget bra. Sattva's kunstterapi var unik.”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
Egil - Kunstterapi Utdannelse

“Utdannelsen har gitt meg større aksept for meg selv og for andre . Innsikt , tydelighet , gode verktøy til bli mer seg selv. Få det ubevisste til det beviste Sin rolle i familie ,venner , samfunn og universet Bli mer seg selv ”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
Kvinne - Kunstterapi Utdannelse

“Utdannelsen har gitt meg ro, sentrering, trygghet og tillit til prosesser som utfolder seg, evne til å oppdage det. Veien fra hode til hjertet - en integreringsprosess Tillit til felleskap i gruppe, økt bevissthet om det kollektive i eget liv. Støtte til det kreative, mer intuitiv tilnærming til bruk av verktøy, Bevissthet rundt farger symboler. Egenpraksis - meditasjon øvelser selvomsorg veiledning og utvikling i trygge relasjoner ”

Kunstterapi Utdannelse