Vi tilbyr ikke 2,5 årig kunstterapi utdannelse for tiden.

 Trening i kreativ utvikling erstatter kunstterapiutdanningen!
 

Har spørsmål ta kontakt med oss på epost eller ring +47 928 31 189

 Utdannelse i kunstterapi som gitt ved Sattva Kunstterapeutisk Institutt.

Det er startet totalt 23 kull.

Utdanningens formål

Utdanningens formål er å gi erfaring, kunnskap og selvtillit til å arbeide med kunstterapeutiske og meditative metoder innenfor ulike fagområder.I utdanningen legges det vekt på å utvikle individuelle evner og ferdigheter. Vi er også opptatt av at den enkelte elev skal utvikle tillit og mot til å utfolde egen skaperkraft og glede, samt trygghet til å tillate det kreative nærvær i hverdagen. Av den grunn har vi fokus på at den enkelte elev lærer selvstendighet i sin utdanningsprosess, gjennom økt bevissthet og ansvarlighet. Dette er avgjørende for at en dybdepsykologisk vekst og forståelse skal kunne utfolde seg - både privat og profesjonelt. Hvem velger utdanningen?

Motivasjonen for å følge et kunstterapeutisk undervisningsløp kan være mange:


• Å ville skolere seg som kunstterapeut eller komplementere sin terapeutkompetanse. 
• Et ønske om i større grad å utfolde egne ressurser i eget liv og karriere,.
• En søken etter mening og dypere erkjennelse av hvem man er og hvilke veivalg som er avgjørende for et godt liv. 
• Omskolering og reorientering i arbeidslivet som følge av sykdom og utbrenthet.
Hvordan kan utdanningen benyttes?

Metodene elevene trenes i kan brukes på mange nivåer. De kan benyttes i alt fra terapeutisk arbeid til selvutvikling og kreativ utfoldelse i grupper. Metodene kan benyttes i individuelt, par eller gruppearbeid. 

Har du annen fagbakgrunn vil formidlingen rette seg mer mot å bruke metodene i et kommunikasjon og utviklings perspektiv. Det innebærer undervisning på et lettere nivå hvor det er selve kreativiteten i utfoldelse som har fokus, og hvor arbeidet primært henvender seg til erkjennelse av ressurser, glede og innsikt. 

Våre studenter har brukt kunstterapi i alt fra kreative grupper med flyktninger, coacing, undervisning, teater, selvutfoldende lek med eldre eller barn, til psykoterapeutiske forløp i behandlingsinstitusjoner og privat praksis.
 Mange ulike formål, men felles er det som ligger til grunn; et ønske om å bidra til å oppdage og fordype tilgangen til uvurderlige ressurser som finnes i alle mennesker.

Prosessorientert utdanning

Utdanningsprosessen tar utgangspunkt i elevens livserfaring og historie. Vår grunnholdning er at når vi skal veilede andre mennesker i deres sårbare tema, skal vi være trygge i våre egne temaer. Derfor legger vi opp til at en tredjedel av utdanningsprosessen fungerer som en «dreieskive» hvor elevene trenes i forskjellige kunstterapeutiske metoder gjennom selv å dykke ned i og jobbe med egen biografi. Formålet med dette er å utdanne følefunksjonen slik at den enkelte har en mer balansert tilgang til bevissthetens fire hovedfunksjoner, slik Jung beskriver: tenkning, følefunksjonen, intuisjon og sanseligheten.  

Den prosessorienterte undervisningen er tilrettelagt slik at elevene gjennom erfaring, og i samspill med faglitteratur, etablerer en solid forståelse av kunstterapi som et psykoterapeutisk fag. 

Det teoretiske fundament er den Jungianske psykologi og livsholdning.  
Vårt fokus er arbeidet med de tre viktigste arketypene: Skyggen, Anima/Animus og Selvet:• Skyggen henviser til det som ligger i skyggen av jeget, det vil si det fortrengte og ulevde. Det kan være intense opplevelser eller uttrykk og evner som ble avvist i barndommen. 
• Anima & Animus viser til den motsattkjønnede psykologi. Med det forstås at mannen har en kvinnelig side og kvinnen en mannlig side. Begge aspekter komplementerer personligheten. 
• Selvet henviser til helheten i den menneskelige bevissthet. 


Den pedagogiske struktur er tilrettelagt slik at den enkelte elev igjennom egen erfaring med prosessarbeidet etablerer en nyansert forståelse av sentral terminologi og teori i Jungiansk psykologi og andre moderne terapeutiske retninger inngår i pensum. Det undervises i jungianske begreper som arketyper, det personlige og kollektivt ubevisste, psykens struktur samt dybdepsykologiske erfaringer rundt traumer og sjokkopplevelser. Vi vektlegger av elevene skal integreres en forståelse av begrepene gjennom undervisnings forløpet.

 Utdanningen fokuserer på kreative uttrykk igjennom ulike metoder som tegning, maling, leire, foto, stoff/fiber, papir og sand/naturmaterialer. Treningen foregår både individuelt og i grupper. Metodene som benyttes er hentet fra  jungiansk og moderne psykoterapi med fokus på projeksjonsmekanismene, arbeid og tolkning av symbol og drømmer, aktiv imaginasjon, sandplay, psykologisk alkymi, kroppssegment/chakra-orientering, mindfulness, sang/lydterapi, bevegelseterapi, energiøvelser og balanserende yogaøvelser og somaticbodywork. 

Tre aspekt utdypes i utdannings-prosessen.

1. Det terapeutiske området, som henviser til arbeid med biografiske sår og traumatiske opplevelser.

2. Selvutviklingsperspektivet, hvor det handler om å erfare og utfolde nye områder av personligheten. Det kan være å utfolde ressurser som selvtillit, kreativitet, uerkjente evner, seksualitet, sanselighet og intuisjon

3. Den spirituelle søken eller meningsaspektet i livet, hvor fokus er den iboende søken etter mening, forbindelse og retning for det dypeste i vår eksistens. Denne lengselen og behovet for reorientering vekkes ofte i livskriser og omveltning. Andre er fra tidlig i livet på søk etter svaret på hvorfor ytre suksess og rikdom ikke gir indre ro og lykke. Alle tre aspekter er inkludert i undervisningen, men utdanningens tyngde legges primært i på de to første aspektene. Det trenes på å adskille og forstå hvilke områder som berøres i prosessarbeidet. 
 


Vår undervisning retter seg ikke mot en spesifikk religiøs tradisjon, men mot det dypeste som er felles for de dype spirituelle tradisjonene; kjærligheten og medfølelsens kraft, bevissthetens våkne klarhet, sinnets kreative strøm, kroppens sanselige nærvær, seksualitetens potensiale og åndedrettet som forbinder oss med alt levende.Empati og etisk holdning

En av fruktene i et prosessorientert arbeid er at hjertekvalitetene utfolder seg i livet, gjennom evnen til økt empatisk tilstedeværelse. Det er også viktig at de indre erfaringer munner ut i en livsberikende væren og gjøren. Det vil si at det er ikke nok med den enkeltes forståelse av hva som beveger seg i egen psykiske virkelighet, den indre endringen skal også få vokse ut i den ytre virkelighet og inn i hverdagens mange utfordringer.Empatistjernen, Femkanten og Hjertets intelligens

Jes Bertelsen i Danmark har utviklet en pedagogikk om Empatistjernen, Femkanten og Hjertets intelligens. Ved siden av Jungs tenkning, bygger utdanningen også på denne pedagogikken som handler om å trene en fordypet indre kontakt, hvor nærvær i kropp, pust, hjerte, det kreative og selve bevisstheten danner grunnlaget for meningsfulle møter på alle nivå i livet. 


Meditasjon og Mindfulness

Undervisningen i meditasjon har til hensikt å etablere et større nærvær i livet, både i arbeid og hverdagsliv. På samlingene starter vi hver dag med 25 minutter meditasjon. Dagen avsluttes som regel med 5-15 minutter meditasjon og indre øvelser. 
Dette er enkle og åpne meditasjonsøvelser og visualiseringer som baseres på forholdet til og oppmerksomheten på; kroppen, bioenergien, pusten, det empatiske, den kreative impuls og selve våkenheten eller det nøytrale nærvær og vitnefunksjonen. Kunstterapi som spesialkompetanse i ditt yrke.

Våre elever kommer fra et bredt yrkeslag; kunstnere, lærere, prester, sykepleiere, psykologer, psykiatere, og andre yrker fra sosial og helsesektoren. Det er også mange som har sin hovedkompetanse fra livets skole. Fellesnevneren er at alle kommer med seg selv og sin historie. Vårt mål er å gi en grunnkompetanse i kunstterapi på lik linje med de gamle håndtverkstradisjonene. Med det mener vi at elevene skal ta i eie og håndtere metodene slik som hånden kan med et kjent og kjært redskap. 
Vår hensikt er at elevene skal lære å bruke et grunnverktøy som igjen kan tilpasses mange forskjellige yrker. Dette kan være i sorgarbeid eller i møte med de ubesvarte spørsmålene i livet og i arbeid med flyktninger for å kunne kommunisere uten ord. Det kan være innenfor helse- og sosialsektoren for å fremme psykisk helse gjennom et fritt rom hvor følelser kan uttrykkes, eller i klasserommet for at elever kan erkjenne og få større innsikt i egne ressurser. Treningen kan også være en viktig nøkkel for kunstnere til å forfine evnen til å formidle dybden og nerven i profesjonelle kunstneriske prosjekt og ikke minst til å bruke sperrer og motløshet som meningsfulle muligheter.

Metoder

I utdanningen benyttes det ulike kreative medier som: tegning, maling ,tekst bearbeiding   fotografi, naturlek og sandplay. Metodene fungerer som hjelpemidler til å uttrykke og oppdage hvor den enkelte elev er i sin prosess.

Samlinger

1. Samling. Tema: Primærfamilien.
I første samling er det fokus på familien den enkelte vokste opp i. Metoden er tegning.2. Samling. Tema: Positiv & Negativ foreldrearketyper
I samlingen arbeides det videre med familien ved å gå dypere inn i foreldrenes påvirkning på egen psykisk struktur.3. Samling. Tema: Skyggens Arketype
Jungs benevner skyggen som den man ikke er, det fortrengte, glemte og ikke aksepterte. Vi arbeider med personlighetens skygge: Det som ligger i skyggen av jeget, holdninger vi har til andre og projeksjonsmekanismens overføring og motoverføring.4. Samling. Tema: Barnets tegneutvikling.
 Barnets tegnefaser deles inn i fire deler: Kaos, rytme, symbol og den naturalistiske fasen. Det arbeides dypere inn i barnets evner, ressurser og tap. 5. Samling. Sommersamling med skiftende tema enten Drøm & Kreativitet eller Meditasjon & Kunstterapi. 
I samlingen med Drøm & Kreativitet arbeides det blant annet med Sandplay. I samlingen med Meditasjon & Kunstterapi trenes det  i fordypning av egen evne til nærvær og meditasjon. Temaene veksler hvert år.6. Samling. Tema: Kropp & Sanselighet
. Vi fordyper kontakten inn i egen kjønnsidentitet. Metodene er kroppen som identitet, kroppssanselighets-øvelser, maling, dans og rollespill.7. Samling. Tema: Anima & Animus
I hver mann og kvinne ligger en arketype som kompenserer kjønnsidentiteten. Jung kaller det Anima & Animus eller ånd og sjel, Logos og Eros. Det henviser til at den dominerende kjønnsidentiteten forbundet med kropp har en psykisk ubevisst motsats som komplementerer og utfyller personligheten.8. Samling. Tema: Mandala - reisen mot sentrum med Collage som metode.
Vi arbeider ytterligere inn i barnet og familien ved hjelp av familiebilder. Bildene settes inn i en mandalastruktur sammen med utklippede bilder fra magasiner og blader. Vi søker å skape en balanse og fundament inn i det psykiske barn og erkjenne individuelle ressurser.9. Samling. Tema: Alkymi - Den indre ild.
 Gullmakerne fra middelalderen startet ut med å ville lage gull, og endte opp med erkjennelsen av at "Det er ikke de vulgæres gull" de søker. Prosessen gikk så over i en indre fordypning hvor psykens symboler og følelser ble projisert ut i kolben. I en mer moderne språkform kan vi si at det handler om arbeidet med, og forfinelse av psykens innhold. I jungiansk terminologi kan vi beskrive det som individuasjons-prosessen speilet i den alkymiske prosess, gjennom arbeidet med Nigredo (skyggen), Albedo (det motsattkjønnede) og Rubedo (Selvet eller indre sikkerhet og autoritet). 
Ilden og forbrenningsovnen symboliserer oppmerksomheten. Kolben som prima materia legges i, symboliserer psykens lukkede struktur. I psyken/kolben fastholdes oppmerksomheten på prima materia (som er lik komplekset eller vanskelig psykisk materiale). Utfra dette kan man si at alkymi er en beskrivelse av en meditasjonsprosess projisert ut i symboler og bilder.10. Samling. Sommersamling
. Se sommersamlingen beskrevet over.11. Samling. Kunstterapi som livspraksis.
Trening i kunstterapeutisk arbeid med student som klient. Individuell undersøkelse i hvordan jungiansk kunstterapi og livsholdning kan flettes inn i egen livsholdning og arbeid.12. samling. Veven
. Prosessen igjennom alle samlingene samles opp og settes inn i et helhetlig perspektiv.

Generell informasjon


Utdanningen startet hver høst i 22 år med varighet over 2,5 
år.
Det er 2 samlinger på høst semesteret og 3 på vår. Totalt 12 samlinger.

Det forventes at eleven følger all undervisningen. Fravær på mer enn 10% gir tapt rett til diplom for fullført grunnutdannelse i Jungiansk Kunstterapi
Under utdanningsforløpets må eleven ha minimum 25 timers individuell veiledning av kunstterapeut godkjent av Instituttet.Det leveres refleksjonsoppgave etter hver samling som gjennomgåes før hver samling, med en lærer (inkludert i utdannelsen; ca 1/2 time pr.gang).  Det er totalt 62 dagers undervisning fordelt over 10 samlinger på 5 dager, de 2 sommersamlingene på 6 dager. 


Totalt 594 undervisningstimer.

Samlingene går fra onsdag til søndag. Ukedager kl. 9:00 til 19:00.

Siste dag; søndag/tirsdag 9:00 til ca.15:00.

Sommerssamlingen går fra tirsdag kl 9:00 til søndag kl 15:00. På denne samlingen er det 2 kull sammen.

Undervisningstider:
9:00 - 13:00
16:00 - 19:00
21:10 - 21:35 Meditasjon/avspenning/yoga

Opptakskrav
Søknaden danner grunnlaget for opptak. Det vil si at arbeidserfaring, utdanning, terapi, kunstnerisk erfaring, motivasjon mm. danner grunnlaget for opptak.
I og med at alle skal ha muligheten til å ta vår utdanning, legger vi heller ikke formelle utdanningskrav som grunnlag for opptak.
Om man ønsker å praktisere som offentlig ansatt kunstterapeut, forutsettes det formell fagkompetanse i helsefag. Vi anbefaler også en formell akademisk utdannelse om man ønsker å ha en privatpraksis som kunstterapeut.
Vi ønsker at elevene våre har en nedre aldersgrense på 25 år.

Utgifter
Studiet koster kr. 79.800,- for undervisning og materialer brukt på samlingene. 
Depositum på kr 8000,- betales ved tildelt studieplass og betales ikke tilbake ved avbrutt studie. Beløpet inngår som en del av det totale utdanningsbeløpet. (Depositum kan etter avtale deles opp i to betalinger med 4 ukers mellomrom.)

For hvert semester blir det en totalsum på kr.11.966,- for høstsemestrene og kr. 17.949,- for vår semesteret (eksl. depositum)

Det betales kr. 5983,- to uker før hver samling, totalt 12 ganger. 
Det er mulig å avtale andre betalingsintervaller, f.eks månedlige avdrag.

Individuell veiledning av godkjent kunstterapeut kommer i tillegg. Det skal gjennomføres minimum 25 timer i løpet av 2 1/2 år. 

I tillegg kommer utgifter til faglitteratur ca. kr. 6500,-

Det er plass til 14 deltakere.

Vær oppmerksom på at depositum regnes som en del av studieavgiften og betales ikke tilbake ved frafall. Resten av beløpet kr.71.800,- av totalt 79.800,- fordeles på 12 samlinger, slik at kr. 5983,- betales to uker før hver samling. Det er totalt tolv samlinger på fem dager. Betalingen dekker undervisning, rapportgjennomgang og materialer på samlingene. Det er mulig å dele opp betalingene i to avdrag før hver samling, etter individuell avtale.