Utdannelse i
Jungiansk Kunstterapi
 


   

- Trening i kreativ utvikling utgjør første del av utdanning i Jungiansk kunstterapi og mindfullness.
- Du melder deg på hver modul individuelt og binder deg ikke til hele forløpet. Kun modulen du melder deg på.
- Treningen er også for deg som ønsker et år med selvutvikling, indre arbeid og meditasjon.

 

Skjermbilde 2024-02-25 kl. 14.48.38


Utdannelsen er på 4 moduler:

1. Trening i Kreativ Utvikling: 1 års intensiv trening med start juli 2024: Basis modul.

2. Kreativ Individuasjon:  9 måneders personlig fordypning med start november 2025

3. Kreativitet som Psykoterapeutisk kompetanse:  9 måneders integrasjon og praksis. Start november 2026

4. Enkeltstående valgfrie kurs eller individuell veiledning, online eller fysiske ved IKU.

Utdanningens formål
Utdanningens formål er å gi erfaring, kunnskap og selvtillit til å arbeide med kreative, kunstterapeutiske og meditative metoder innenfor ulike fagområder.

I utdanningen legges det vekt på å erkjenne individuelle evner og ferdigheter. Vi er opptatt av at den enkelte elev skal utvikle tillit og mot til å utfolde egen skaperkraft og glede, samt trygghet til å tillate det kreative lyttende nærvær i hverdagen.

Hvem velger utdanningen?
Motivasjonen for å følge et kunstterapi og mindfullness skolerings forløp kan være mange:

• Å ville skolere seg som kunstterapeut og mindfulness instruktør eller komplementere sin terapeut kompetanse. 
• Et ønske om i større grad å utfolde egne ressurser i eget liv og karriere,.
• En søken etter mening og dypere erkjennelse av hvem man er og hvilke veivalg som er avgjørende for et godt liv. 
• Omskolering og reorientering i arbeidslivet som følge av sykdom og utbrenthet.
• Kunstnere med ønske om fordypning og integrasjon av kreativitetens potensiale fra et dybdepsykologisk perspektiv.

Hvordan kan utdanningen benyttes?
Metodene elevene trenes i kan brukes på mange nivåer. De kan benyttes i alt fra terapeutisk arbeid til selvutvikling, coaching og kreativ utfoldelse. Metodene kan benyttes i individuelt-, par- eller gruppe-prosesser. Kunstterapi og kreativ utvikling brukes i individuelt tilpassede former med mennesker i alle aldre og livssituasjoner.

Våre studenter har brukt kunstterapi i alt fra kreative grupper med flyktninger, coaching, undervisning, teater, kreativ utfoldende lek med eldre eller barn, til psykoterapeutiske forløp i behandlingsinstitusjoner og privat praksis.

Som kunstterapeut  og mindfulness instruktør kan du rette deg mot å bruke din kompetanse i et kommunikasjon og utviklings perspektiv. Det innebærer undervisning på et lettere nivå hvor det er selve kreativiteten i utfoldelse som har fokus, og hvor arbeidet primært henvender seg til erkjennelse av ressurser, glede og innsikt. 


Mange ulike formål, men felles er det som ligger til grunn; et ønske om å bidra til å oppdage og fordype tilgangen til uvurderlige ressurser som finnes i alle mennesker.

Tre sentrale aspekt utdypes i utdannings forløpets 3.moduler
1. Selvutviklings perspektivet, hvor det handler om å erfare og utfolde nye områder av personligheten. Det kan være å utfolde resurser som selvtillit, kreativitet, ukjente evner, glede, sanselighet og intuisjon. Modul 1. har hovedfokus på selvutvikling og kreativ utfoldelse, samt mindfullness.

2. Det terapeutiske området, som henviser til arbeid med biografiske sår og traumatiske opplevelser. Integrert i dette vil det være en gjennomgående rød tråd som fokuserer og reetablerer tilgang til og integrativ bruk av medfødte resurser og ervervede talent, samt bevisstgjøring på premissene for å føle seg trygg nok i forskjellige situasjoner og omgivelser.
Modul 2. har hovedfokus på jungiansk kunstterapi, tilknytningsteorier, mindfullness øvelser og sjokk-traume metoder og forståelse, med kreativitet og lek som sentrale nøkler.

3. Den spirituelle søken eller meningsaspektet i livet, hvor fokus er den iboende søken etter mening, forbindelse og retning for det dypeste i vår eksistens. Vår undervisning retter seg ikke mot en spesifikk religiøs tradisjon, men mot det dypeste som er felles for alle spirituelle tradisjoner; kjærligheten og medfølelsens kraft, bevissthetens våkne klarhet, sinnets kreative strøm, kroppens sanselige nærvær, seksualitetens potensiale og åndedrettet som forbinder oss med alt levende.

Alle tre aspekter er inkludert i undervisningen under de tre modulene, men utdanningens tyngde legges primært på de to første aspektene. Det trenes på å adskille og forstå hvilke områder som berøres i den prosessorienterte undervisningen. 
 
En prosessorientert utdanning
Utdanningsprosessen tar utgangspunkt i elevens livserfaring og historie. Vår grunnholdning er; at når vi skal veilede andre mennesker i deres sårbare tema, skal vi være rimelig trygge i våre egne temaer. Derfor legger vi opp til at en del av utdanningsprosessen fungerer som en «dreieskive» hvor elevene trenes i forskjellige kunstterapeutiske metoder gjennom selv å dykke ned i og jobbe med egen biografi. Formålet med dette er å utdanne følefunksjonen slik at den enkelte har en mer balansert tilgang til bevissthetens fire hovedfunksjoner, slik Jung beskriver: tenkning, følefunksjonen, intuisjon og det kreative-sanselige.  


Vår prosessorienterte undervisning er tilrettelagt slik at elevene gjennom erfaring og i samspill med faglitteratur, etablerer en solid forståelse av kunstterapi som et kreativt psykoterapeutisk fag. 

Det teoretiske fundament er den Jungianske psykologi og livsholdning.  
Sentralt er erfaring med og forståelse av de tre viktigste arketypene: Skyggen, Anima/Animus og Selvet:

• Skyggen henviser til det som ligger i skyggen av jeget, det vil si det fortrengte og ulevde. Det kan være intense opplevelser, eller uttrykk og evner som ble avvist i barndommen. 

• Anima & Animus viser til den motsattkjønnede psykologi. Med det forstås at mannen har en kvinnelig side og kvinnen en mannlig side. Begge aspekter komplementerer personligheten. 

• Selvet henviser til helheten i den menneskelige bevissthet. 

Den pedagogiske struktur er tilrettelagt slik at den enkelte elev igjennom egen erfaring med prosess arbeid etablerer en nyansert forståelse av sentral terminologi og teori i Jungiansk psykologi og andre moderne terapeutiske retninger som inngår i pensum. Det undervises i jungianske begreper som arketyper, det personlige og kollektivt ubevisste, psykens struktur samt dybdepsykologiske erfaringer rundt traumer og sjokkopplevelser. Vi vektlegger av elevene skal integrere en forståelse av begrepene gjennom egen erfaring i undervisnings forløpet.

Utdanningen fokuserer på kreative uttrykk igjennom ulike metoder som skriving, tegning, maling, leire, foto, stoff/fiber, papir og sand/naturmaterialer. Treningen foregår både individuelt og i grupper. Metodene som benyttes er hentet fra  jungiansk og moderne psykoterapi med fokus på sentrale arketyper, eventyr, myter, overførings mekanismer, tilknytningsteorier. Arbeid og forståelse av drømmer, symbol, aktiv imaginasjon, meditative metoder , psykologisk alkymi, kroppssegment/chakra-orientering, bevegelses terapi, energi-øvelser og balanserende qigong/yoga og somaticbodywork. 

Empati og etisk holdning
En av fruktene i et prosessorientert arbeid er at hjerte kvalitetene utfolder seg i livet, gjennom evnen til økt empatisk tilstedeværelse. Det er også viktig at de indre erfaringer munner ut i en livs berikende væren og gjøren. Det vil si at det er ikke nok med den enkeltes forståelse av hva som beveger seg i egen psykisk virkelighet, en større indre kontakt og helhets orientering trenger også å vokse ut i en bedre kommunikasjon med andre og i nærvær og kontakt til hverdagens mange muligheter og utfordringer.


Empatistjernen, Femkanten og Hjertets intelligens
Jes Bertelsen i Danmark har utviklet en pedagogikk om Empatistjernen, Femkanten og Hjertets intelligens. Ved siden av Jungs tenkning, bygger utdanningen også på denne pedagogikken som handler om å trene en fordypet indre kontakt, hvor nærvær i kropp, pust, hjerte, det kreative og selve bevisstheten danner grunnlaget for meningsfulle møter på alle nivå i livet. 

Les mere i Et essay om indre frihed, Jes Bertelsen og www.vækstcenterets.dk

Se Video om Femkanten

FEMKANTEN_031219_HELHED_AUTENCITET_pile_LYS-01

Meditasjon og Mindfulness
Undervisningen i meditasjon har til hensikt å etablere et større nærvær i livet, både i arbeid og hverdagsliv. På samlingene starter vi hver dag med 25 minutter meditasjon. Dagen avsluttes ofte med 5-15 minutter meditasjon og indre øvelser.

Dette er enkle og åpne mindfullness øvelser og visualiseringer som baseres på forholdet til og oppmerksomheten på; kroppen, bioenergien, pusten, det empatiske, den kreative impuls og selve våkenheten eller det nøytrale nærvær og vitne funksjonen. Du lærer å undervise i mindfullness øvelser både individuelt og i grupper.

Metoder
I utdanningen benyttes det ulike kreative medier som: papir, tegning, maling ,skriving og tekstbearbeiding, fotografi, naturmaterialer, tekstil, garn, lyd og rytmer. Metodene fungerer som  kreative hjelpemidler til å uttrykke, oppdage og støtte den enkelte i sin prosess.

Kunstterapi som spesialkompetanse i ditt yrke.
Våre elever kommer fra et bredt yrkes lag. Fellesnevneren er at alle kommer med seg selv og sin historie. Vårt mål er å gi en grunnkompetanse i kunstterapi på lik linje med de gamle håndverks tradisjonene; eleven trenes i å integrere og håndtere metodene slik som hånden kan med et kjent redskap i arbeid med forskjellige materialer.

PRIS OVERSIKT:
Modul 1: DKK 25.900,- Du får spesialpris ved deltakelse på Kreativ Flyt.
Modul 2: DKK 25.000,-
Modul 3: DKK 22.000,-
Modul 4: Fra DKK 7000,- -10.000,- (Individuelle kurs og veiledning)
Diplomering DKK 6000,-

Ta kontakt for gratis uforpliktende samtale om hvordan du kan bygge kompetanse med vår utdanning i Kunstterapi. kontakt@ikreativudvikling.dk

Bli med på KREATIV FLYT  vårt online introduksjonskurs. Eller les mere om Trening i Kreativ Utvikling.